תנאי שימוש

אתר הבית החילוני habait-hahiloni.org.il הוא אתר המציג אירועים שונים – הרצאות, ימי עיון, סדנאות, הופעות, סיורים ועוד – לקהל הרחב ואתם מוזמנים לגלוש בו בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש המפורטים כאן.

 

יש לקרוא היטב את תנאי השימוש במלואם, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

1. כללי

1.1. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד  -אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

1.2. אתר הבית החילוני (להלן: “האתר“) מופעל על-ידי צוות הנהלת הבית החילוני, ובמסגרתו ניתן מידע בנושאים שונים בהם מספק הבית החילוני את תכניו שירותיו.

1.3. הבית החילוני רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבית החילוני בקשר לכך.

1.4. הבית החילוני אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף-  עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.

 

2. קניין רוחני

2.1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו ובאשר לשירותים המוצעים בו, והנמכרים באתר, הינם רכושו הבלעדי של הבית החילוני, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת הבית החילוני מראש ובכתב.

2.2. הבית החילוני רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

2.3. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם, ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

2.4. השם “הבית החילוני” וסימני המסחר שלו (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושו של הבית החילוני בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת הבית החילוני בכתב ומראש.

 

3. תכני האתר: מידע עיוני בלבד

3.1. התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ואינם מהווים עצה עסקית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום בו ניתנו.

3.2. אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם יישום עסקי ספציפי, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

3.3. ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. הבית החילוני ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 

4. רכישת שירותים באתר

4.1. באתר מוצעים שירותים שונים של הבית החילוני, וכן ניתן לרכוש כרטיסי השתתפות באירועים שונים שמארגן הבית החילוני – המרכז ההומניסטי לתרבות ולחברה.

4.2. מחירי המוצרים והשירותים שמפורסמים באתר הם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. הבית החילוני יהא רשאי לעדכן את המחירים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.

4.3. רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות בישראל (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על הבית החילוני), והוא בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

4.4. הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, ומופנות לאתר סליקה חיצוני. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת כרטיס האשראי, בו נעשה שימוש, לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. הבית החילוני מתחייב לספק רק מוצר או שירות אשר המחיר לגביו שולם במלואו.

4.5. ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר ת”ז וכיו”ב. הלקוח אינו מחויב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.

4.6. לאחר תהליך הרישום באתר יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של הבית החילוני והסכמה לקבל מיילים פרסומיים אודות מוצרים באתר.

4.7. הבית החילוני רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג’.

4.8. הבית החילוני שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר, וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

 

5. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים

5.1. ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, יעשה הבית החילוני את מיטב מאמציו לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ”ל. כמו כן מתחייב הבית החילוני לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

5.2. הבית החילוני יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו, כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.

5.3. בנוסף לאמור לעיל, הבית החילוני רשאי לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

5.4. הבית החילוני לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

5.5. הבית החילוני יהא רשאי לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיו ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, זאת אם ציין המשתתף כי הוא מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון “וי” בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

 

6. שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי הבית החילוני, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות בעמוד “יצירת קשר”.

 

7. שונות

7.1. רישומי המחשב של הבית החילוני בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7.2. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

7.3. הבית החילוני רשאי לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

דילוג לתוכן